តិបិដកបាឡិ

របៀបប្រើ

ចុច + សញ្ញា រហូត​ដល់​ឃើញ​សញ្ញា​វត្ត​ខៀវ រួច​ចុច​លើ​ប្រធាន​បទ នោះ​និងឮ​សំឡេង។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញ 'កំពុងតែដំណើរការ កុំបារម្ភ ហើយចូលទៅកាន់សញ្ញាបន្ទាប់ + ហើយចុចវា។

ជាចុងក្រោយ អ្នកឃើញប្រអប់ YouTube នៅផ្នែកខាងលើនៃតំណភ្ជាប់ ហើយចុចលើវា។